Ahlstrom-Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 6.5.2021 klo 12.00

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous (”Yhtiökokous”) pidettiin tänään Helsingissä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestettiin eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla siten, että osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan Yhtiökokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 109 810 963 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 94,95 prosenttia Ahlstrom-Munksjön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja SPA Holdings 3 Oy:n Yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään noin 95,07 prosentin osuudella Yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2020.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistamine

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien vuosipalkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 130 000 euroa, varapuheenjohtajan 90 000 euroa ja muiden jäsenten 65 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 7 500 euroa. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa ja muiden jäsenten 5 000 euroa.

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärää on seitsemän.

Yhtiökokous päätti SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Halvor Meyer Horten, Peter Seligson, Ivano Sessa, Michael Siefke ja Karl-Henrik Sundström.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin.

Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 115 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 100 % yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus on valtuutettu päättämään joko uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus oikeuttaa myös päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeudesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa Yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutus kumoaa yhtiön aiemman ylimääräisen yhtiökokouksen 19.2.2021 antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 11 500 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankittaisiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa Yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutus kumoaa yhtiön aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2020 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 220 000 euron lahjoituksista hyväntekeväisyyteen tai muihin vastaaviin hallituksen tarkemmin määrittelemiin kohteisiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/Sijoittajat/Konsernin-hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään 20.5.2021 alkaen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti Yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Ivano Sessan.

Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstövaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Halvor Meyer Horten (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen ja Ivano Sessa. Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Ivano Sessa (puheenjohtaja), Peter Seligson ja Michael Siefke.

Lisätietoja:

Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com     
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com


 

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista, terveydenhuollon kankaista sekä energian varastointi- ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 2,7 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 7 800 henkilöä. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.