Kutsu Ahlstrom-Munksjön ylimääräiseen yhtiökokoukseen

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ    PÖRSSITIEDOTE       25.1.2021 klo 14.45

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n (”Ahlstrom-Munksjö” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.2.2021 klo 10:00 alkaen Ahlstrom-Munksjön pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C, 00101 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. “Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuville”. Yhtiön hallitus, johtoryhmä, tilintarkastaja ja hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt eivät osallistu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, eivätkä he tule pitämään puheenvuoroja. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei myöskään järjestetä videoyhteyttä.

Spa Holdings 3 Oy (”Spa Holdings” tai ”Tarjouksentekijä”) ja Ahlstrom-Munksjö ovat 24.9.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (“Yhdistymissopimus”), jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen kaikista Ahlstrom-Munksjön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, pois lukien Ahlstrom-Munksjön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevat osakkeet (”Ostotarjous”). Ostotarjous aloitettiin 22.10.2020.

Tarjouksentekijä tiedotti 20.1.2021 tulevansa toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Sen jälkeen kun tarjousvastike on maksettu jokaiselle Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti arviolta 4.2.2021 Euroclear Finland Oy:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta sekä arviolta 5.2.2021 Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta, Tarjouksentekijän omistamien osakkeiden määrän odotetaan edustavan noin 81,0 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista.

Yhdistymissopimuksen mukaan kun Tarjouksentekijä on julkisesti tiedottanut toteuttavansa Ostotarjouksen, Ahlstrom-Munksjön hallituksen tulee Tarjouksentekijän kirjallisesta pyynnöstä viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa pyynnöstä päättää kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle päättämään eräistä asioista. Tämä kokouskutsu, mukaan lukien ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, perustuu tällaiseen Tarjouksentekijän kirjalliseen pyyntöön.

 1. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen

Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Johan Aalto. Mikäli asianajaja Johan Aallolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana, yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Ahlstrom-Munksjön Manager, Legal Affairs Marja Naulapää-Sipilä. Mikäli Marja Naulapää-Sipilällä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

 1. Muutokset hallituksen kokoonpanoon

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan sen päättävän, että:

Alexander Ehrnrooth ja Lasse Heinonen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Halvor Meyer Horten, Peter Seligson, Ivano Sessa, Michael Siefke ja Karl-Henrik Sundström valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi.

Kaikki hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisten hallituksen jäsenten, joita ei ehdoteta uudelleen valittaviksi, toimikausi päättyisi edellä mainittujen hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.

Hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Ivano Sessan hallituksen puheenjohtajaksi.

Saatujen tietojen mukaan kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla Ahlstrom-Munksjön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan sen päättävän, että:

 • Uudelleen valittavien hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina ja ne maksetaan Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti;
 • Nykyisten hallituksen jäsenten, joita ei valita uudelleen, palkkiot maksetaan Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ikään kuin heidän toimikautensa olisi päättynyt vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä; ja
 • Niille hallituksen jäsenille, jotka valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, maksetaan palkkiot Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

Lisäksi ehdotetaan, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

 1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen

Ahlstrom-Munksjöllä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka perustamisesta on päättänyt sen varsinainen yhtiökokous. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että se päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta siten, että päätös tulisi voimaan välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.

 1. Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevan valtuutuksen muuttamisesta päättäminen

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että se päättää muuttaa Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (”Valtuutus”) seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto Muutettu sanamuoto
”Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 11 500 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä” ”Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 115 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 100 prosenttia yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä”

Valtuutukseen ei tehtäisi muita muutoksia, ja se säilyisi täten muutoin voimassa siinä muodossa kuin se hyväksyttiin mainitussa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus olisi siten valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeudesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Muutettu valtuutus olisi voimassa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 1. Päätös ohjeistaa Ahlstrom-Munksjön hallitus selvittämään, olisiko yhtiön edun mukaista muuttaa sen kotipaikka Helsingistä toiseen EU-maahan, mukaan lukien sen yhtiömuodon muuttaminen eurooppayhtiöksi

Monet johtavat eurooppalaiset yhtiöt, joilla on kansainvälinen osakkeenomistajapohja ja maailmanlaajuista liiketoimintaa ovat arvioineet, että eurooppayhtiö on ollut heille edullinen yhtiömuoto. Muuntautuminen eurooppayhtiöksi on myös helpottanut näiden yhtiöiden kotipaikan vaihtoa. Sopiva kotipaikka ja yhtiömuoto voivat esimerkiksi edesauttaa pääsyä kansainvälisille rahoitusmarkkinoille ja tuottaa yleistä kansainvälistä huomiota.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että se päättää ohjeistaa Ahlstrom-Munksjön hallituksen selvittämään, olisiko yhtiön edun mukaista muuttaa sen kotipaikka Helsingistä toiseen EU-maahan, mukaan lukien sen yhtiömuodon muuttaminen eurooppayhtiöksi.

 1. Kokouksen päättäminen
 1. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä kopio tästä kutsusta. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.3.2021 alkaen.

 1. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuville
  1. Oikeus osallistua
 

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.2.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin, löytyvät alta kohdasta C3 ”Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden omistajille”.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyy alta kohdasta C5 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat”.

  1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon niille osakkeenomistajille joiden osakkeet ovat rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 29.1.2021 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 12.2.2021 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 29.1.2021 klo 12.00 – 12.2.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Euroclear Finlandin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y-tunnus sekä arvo-osuustilin numero.

b) sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan Euroclear Finlandin ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Ahlstrom-Munksjö Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Euroclear Finlandin ennakkoäänestyslomake tulee saataville osoitteeseen www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021 ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 29.1.2021 klo 12.00 tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjataan ja otetaan huomioon edellyttäen, että hän ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tässä yhteydessä asianmukaisesti kaikki tarvittavat tiedot ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

Äänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden omistajille

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin, on ilmoittautuakseen ja ennakkoäänestääkseen toimittava seuraavasti:

   1. osakkeenomistajan tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin 8.2.2021.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin, tulee kohdan (i) vaatimukset täyttääkseen tilapäisesti uudelleenrekisteröidä osakkeensa omalla nimellään osakkeenomistajarekisteriin. Tällainen uudelleenrekisteröinti on tehtävä viimeistään 10.2.2021 Osakkeenomistajan, joka haluaa tehdä tilapäisen uudelleenrekisteröinnin, tulee ilmoittaa asiasta omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen 10.2.2021 ja pyytää, että omaisuudenhoitaja ilmoittaa osakkeenomistajan lisättäväksi väliaikaisesti Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin.

   1. tämän lisäksi osakkeenomistajan on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon 29.1.2021 klo 12.00 – 10.2.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) sähköisesti yhtiön internetsivuilla www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021 olevan linkin kautta ruotsalaisilla pankkitunnuksilla (https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy; ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen linkin kautta on mahdollista vain luonnollisille henkilöille); tai vaihtoehtoisesti

b) toimittamalla yhtiön internetsivuilla olevan Euroclear Swedenin ennakkoäänestyslomakkeen sähköpostitse osoitteeseen GeneralMeetingService@euroclear.com tai postitse osoitteeseen Euroclear Sweden AB, “Ahlstrom-Munksjö EGM 2021”, PL 191, SE-101 23 Tukholma, Ruotsi. Euroclear Swedenin ennakkoäänestyslomake tulee saataville osoitteeseen www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021 ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 29.1.2021 klo 12.00 tai pian sen jälkeen.

Äänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  1. Asiamiesten käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi valtuuttaa asiamiehen ilmoittamaan ja äänestämään ennakkoon hänen puolestaan. Asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen ja heidänkin tulee äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin. Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee saataville osoitteeseen www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021 ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 29.1.2021 klo 12.00 tai pian sen jälkeen.

Asiamiehen valtuuttaminen edellyttää:

a) Jos ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtuu Euroclear Finlandin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta Ahlstrom-Munksjön internetsivuilla: asianmukaisesti täytetyt valtuutusasiakirjat on toimitettava ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com tai postitse osoitteeseen Ahlstrom-Munksjö Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous / Tarja Saikkonen, Alvar Aallon katu 3 C, PL 329, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Euroclear Finlandin ilmoittautumispalvelussa valtuutettu voi ilmoittaa ja ennakkoäänestää ainoastaan yhteisömuotoisten osakkeenomistajien puolesta. Luonnollisten henkilöiden on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon itse suomalaisilla verkkopankkitunnuksillaan; tai

b) Jos ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtuu täyttämällä Euroclear Finlandin tai Euroclear Swedenin ennakkoäänestyslomakkeet, jotka tulevat saataville Ahlstrom-Munksjön internetsivuille 29.1.2021: asianmukaisesti täytetyt valtuutusasiakirjat on toimitettava Euroclear Finlandille tai Euroclear Swedenille, tilanteesta riippuen, yhdessä allekirjoitetun ja asianmukaisesti täytetyn ennakkoäänestyslomakkeen kanssa ko. lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti ja siinä esitettyjen määräaikojen puitteissa.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen yhtiölle, Euroclear Finlandille tai Euroclear Swedenille ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjautuvat järjestelmään ja otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat erilliset valtakirjat on toimitettava ja valtuutusasiakirjoilla on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on ilmoittauduttava ja ennakkoäänestettävä kohdassa C5 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat” annettujen ohjeiden mukaisesti.

  1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.2.2021. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 16.2.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.  Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asiasta tulee olemaan saatavilla myös edellä mainituilla yhtiön internetsivuilla.

  1. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com viimeistään 28.1.2021 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021 viimeistään 29.1.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com 5.2.2021 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021 viimeistään 10.2.2021. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Ahlstrom-Munksjön osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 25.1.2021 on 115 653 315 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 115 653 315 ääntä.

Helsingissä 25.1.2021

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja 
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, p. +358 10 888 4994 


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.